กรมทางหลวงชนบทเผยแพร่องค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557     แจ้ง Username/PassWord สำหรับ อปท. จังหวัดพิจิตร ทุกแห่ง เพื่อเข้าใช้งาน"ระบบ LMMS" ของกรมทางหลวงชนบท ประจำปี 2557     สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดพิจิตร แจ้งกำหนดจัดประชุมส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ประจำปี 2557     ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมางานก่อสร้างงานต่อความยาวสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ. 2040 แยกทล.11 – บ.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร     การเขียนชื่อจังหวัด อำเภอ ตำบล (ภาษาไทย-อังกฤษ) ที่ถูกต้องบนป้ายแนะนำ (น.)     แจ้งรหัส Username / PassWord สำหรับ อปท. ใช้เข้าระบบบริหารซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น update ล่าสุด ! ปี2556     กรมทางหลวงชนบทปรับปรุงเพิ่มเติมราคามาตรฐานเครื่องหมายจราจรตามแบบมาตรฐาน เดือนมิถุนายน 2556     ประกาศกรมทางหลวงชนบทมาตรฐานและลักษณะของทางหลวง กำหนดเขตทางหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวต้นไม้ และเสาพาดสายเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.2550     แผนที่ อปท.     การเผยแพร่องค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2555    

บัญชีรายชื่อถนนถ่ายโอนให้แก่อปท. ปี2546-2553 (ภาคเหนือ)