Menu
home
>>
ประกาศจังหวัดพิจิตร ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร สายแยกทางหลวงชนบท พจ.2029 – บ.ดงตะขบ ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก, ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศจังหวัดพิจิตร ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร สายแยกทางหลวงชนบท พจ.2029 – บ.ดงตะขบ ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก, ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร โดยวิธีคัดเลือก

—->> คลิ้กโหลดข้อมูล pdf.

อื่นๆ

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายแยก ทล.1069 – ห้วยเรียงกลาง  ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายแยก ทล.11 – เนินม่วง  ต.ท้ายทุ่ง, ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายแยก พจ.3047 – มาบกระเปา ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางและสะพาน สายแยกทางหลวงชนบท พจ.4011 ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

Scroll Up Skip to content