Menu
home
>>
จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานคลองเหล็กไฟ ในสายทาง พจ.2040 แยก ทล.11 – บ.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานคลองเหล็กไฟ ในสายทาง พจ.2040 แยก ทล.11 – บ.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

 

อื่นๆ

ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน และงานไฟฟ้าแสงสว่าง (2สัญญา) สายทาง พจ.4008 แยก ทล.1067 – บ.ทับหมัน อ.โพทะเล จ.พิจิตร  งบกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน สายทาง พจ.5022 เชื่อมถนนเทศบาลตำบลโพทะเล – บ.บางพล้อ อ.โพทะเล จ.พิจิตร  งบกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย และซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง พจ.2043 แยก ทล.11-บ.วังกรด อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร (2โครงการ) งบกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Scroll Up Skip to content