Menu
home
>>
คำสั่งขทช.พิจิตร แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติหน้าที่ด้านการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. / ดาวน์โหลดข้อมูลด้านวิชาการงานทาง อื่นๆ

คำสั่งขทช.พิจิตร แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติหน้าที่ด้านการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. / ดาวน์โหลดข้อมูลด้านวิชาการงานทาง อื่นๆ  ——>> คลิ้กที่นี่!!!

 • คำสั่งแขวงทางหลวงชนบทพิจิตร ที่ 389/2565 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลด้านวิชาการงานทางให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
 • 1_คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2564)
 • 2_แบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน สำหรับทางหลวงท้องถิ่น
 • 3_แบบแนะนำงานบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น
 • 4_แบบแนะนำการจัดการจราจรระหว่างก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น
 • 5_มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น
 • 6_มาตรฐานทดสอบวัสดุงานทาง
 • 7_คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการแผนที่และข้อมูลโครงข่ายทาง (MDMS)
 • 8_คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุงสะพานท้องถิ่น (LBMS)
 • 9_คู่มือการใช้งานระบบจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น
 • 10_คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างสะพานสำหรับ อปท
 • 11_คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างทางสำหรับ อปท
 • 12_คู่มือปรับปรุงกายภาพทางหลวงท้องถิ่นในเขตเมือง (manual physical improvements)
 • 13_คู่มือปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น
 • 14_คู่มือการประเมินสภาพทางหลวงท้องถิ่นโดยสายตา 4s (ท้องถิ่น)
 • 15_คู่มือผู้อำนวยการทางหลวง
 • 16_คู่มือเจ้าพนักงานทางหลวง
Scroll Up Skip to content