Menu
home
>>
ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (งบจังหวัดพิจิตร) สายแยก ทล.1115 – หนองต้นพลวง อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2566

ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (งบจังหวัดพิจิตร) สายแยก ทล.1115 – หนองต้นพลวง อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2566

 

ภาพกิจกรรม  ——คลิ๊กดูข้อมูล

แบบมาตรฐานก่อสร้างโครงการฯ —– คลิ๊กดูข้อมูล

อื่นๆ

ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน และงานไฟฟ้าแสงสว่าง (2สัญญา) สายทาง พจ.4008 แยก ทล.1067 – บ.ทับหมัน อ.โพทะเล จ.พิจิตร  งบกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน สายทาง พจ.5022 เชื่อมถนนเทศบาลตำบลโพทะเล – บ.บางพล้อ อ.โพทะเล จ.พิจิตร  งบกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย และซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง พจ.2043 แยก ทล.11-บ.วังกรด อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร (2โครงการ) งบกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Scroll Up Skip to content